NODELIST.Z00 (50K)

Uploaded Fri Jul 19 2019 03:06:46

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 200


NODELIST.Z02 (50K)

Uploaded Sat Apr 13 2019 00:00:21

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 102


NODELIST.Z05 (50K)

Uploaded Wed Nov 06 2019 14:00:33

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 305


NODELIST.Z07 (50K)

Uploaded Sun Jul 28 2019 00:00:26

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 207


NODELIST.Z09 (50K)

Uploaded Fri Apr 19 2019 05:58:44

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 109


NODELIST.Z12 (50K)

Uploaded Fri Nov 08 2019 04:01:09

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 312


NODELIST.Z14 (50K)

Uploaded Fri Aug 02 2019 04:43:11

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 214


NODELIST.Z16 (50K)

Uploaded Fri Apr 26 2019 07:44:41

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 116


NODELIST.Z21 (50K)

Uploaded Fri Aug 09 2019 02:44:12

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 221


NODELIST.Z23 (50K)

Uploaded Fri May 03 2019 03:45:15

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 123


NODELIST.Z28 (50K)

Uploaded Fri Aug 16 2019 03:44:06

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 228


NODELIST.Z30 (50K)

Uploaded Fri May 10 2019 09:45:53

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 130


NODELIST.Z35 (50K)

Uploaded Fri Aug 23 2019 09:43:16

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 235


NODELIST.Z37 (50K)

Uploaded Fri May 17 2019 02:45:59

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 137


NODELIST.Z42 (51K)

Uploaded Fri Aug 30 2019 03:40:40

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 242


NODELIST.Z44 (50K)

Uploaded Fri May 24 2019 13:08:23

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 144


NODELIST.Z46 (53K)

Uploaded Fri Feb 15 2019 05:33:45

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 046


NODELIST.Z49 (51K)

Uploaded Fri Sep 06 2019 02:55:20

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 249


NODELIST.Z51 (50K)

Uploaded Mon Jun 03 2019 12:10:00

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 151


NODELIST.Z53 (53K)

Uploaded Fri Feb 22 2019 04:12:31

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 053


NODELIST.Z56 (50K)

Uploaded Fri Sep 13 2019 06:25:06

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 256


NODELIST.Z58 (50K)

Uploaded Fri Jun 07 2019 03:16:00

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 158


NODELIST.Z60 (52K)

Uploaded Fri Mar 01 2019 04:53:10

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 060


NODELIST.Z63 (50K)

Uploaded Fri Sep 20 2019 04:30:44

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 263


NODELIST.Z65 (50K)

Uploaded Fri Jun 14 2019 04:07:29

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 165


NODELIST.Z67 (53K)

Uploaded Fri Mar 08 2019 04:32:20

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 067


NODELIST.Z70 (50K)

Uploaded Fri Sep 27 2019 06:28:13

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 270


NODELIST.Z74 (52K)

Uploaded Fri Mar 15 2019 12:48:57

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 074


NODELIST.Z77 (50K)

Uploaded Fri Oct 04 2019 02:38:47

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 277


NODELIST.Z81 (52K)

Uploaded Fri Mar 22 2019 03:47:38

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 081


NODELIST.Z84 (50K)

Uploaded Fri Oct 11 2019 03:40:14

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 284


NODELIST.Z86 (50K)

Uploaded Fri Jul 05 2019 03:31:03

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 186


NODELIST.Z88 (52K)

Uploaded Fri Mar 29 2019 02:46:29

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 088


NODELIST.Z91 (50K)

Uploaded Fri Oct 18 2019 04:18:42

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 291


NODELIST.Z93 (50K)

Uploaded Fri Jul 12 2019 05:10:11

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 193


NODELIST.Z95 (51K)

Uploaded Fri Apr 05 2019 02:47:17

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 095


NODELIST.Z98 (50K)

Uploaded Fri Oct 25 2019 03:10:25

Fidonet Nodelist (Z1/Fri/ZIP) for day 298